Polityka prywatności OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W HENRYK GURBIEL SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA Z O.O.

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Henryk Gurbiel Spółka Doradztwa Podatkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fieldorfa-Nila 17/JU6, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania spółki Henryk Gurbiel Spółka Doradztwa Podatkowego Spółka z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@kancelaria-gurbiel.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rozliczeń podatkowych i ZUS, prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych książek przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, doradztwa finansowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz spraw kadrowo-płacowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu UE 2016/679,

 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

 6. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy głównej.

Kontakt

Dane adresowe


Henryk Gurbiel Spółka Doradztwa Podatkowego Spółka z o.o.
ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila 17/JU6
31-209 Kraków
tel. 12 374-58-00
NIP: 9452234563
kontakt@kancelaria-gurbiel.pl

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.

* - Pole wymagane.